Beleid

De VDNA richt zich met name op de middelbare en hogere ambtenaren van de ministeries en daaronder ressorterende instellingen en diensten, als professionals.

De VDNA hanteert het volgende beleid:

  • De VDNA streeft in de cao Rijk naar een herziening van het loongebouw teneinde meer mogelijkheden te scheppen voor de bezoldiging van middelbare en hogere ambtenaren. De VDNA onderschrijft hierbij de Balkenende norm als bovengrens.

  • De VDNA zal zich in het belang van haar leden sterk maken om loonsverhogingen in procenten toe te kennen.

  • De VDNA is behalve groot voorstander van algemene regelingen, zoals b.v. zorgverlof en calamiteitenverlof, ook voorstander van specifieke regelingen die voor de verschillende leeftijdsgroepen van belang zijn zoals het ouderschapsverlof en het Individueel Keuzebudget (IKB).

  • De VDNA is voor een daadwerkelijke invulling van de “nieuwe” overheid en bestuurlijke vernieuwing. Bij nieuwe taakstellingen dient het kabinet eerst aan te geven welke taken niet meer worden verricht. De personele consequentie van de door de politiek opgelegde taakstelling dient niet per departement, maar van meet af aan centraal te worden aangepakt.

  • De VDNA wil toezien dat de werkdruk als gevolg van de taakstelling niet verder toeneemt en zal er zo nodig bij de werkgever op aandringen posterioriteiten te stellen.

  • De VDNA hecht groot belang aan contact met de achterban. De VDNA zal daarom daar waar mogelijk bij belangrijke zaken de leden betrekken. Voor het afsluiten van cao’s en voornemens tot wijzigingen van pensioenstelsel e.d., worden de leden geraadpleegd.

  • De VDNA zal zich actief inzetten voor de post actieve leden.

  • De VDNA steunt de Stichting Pensioenbehoud, die de Staat heeft gedagvaard voor een eerlijker pensioen.

  • De VDNA volgt de wijziging van het pensioenstelsel voor ambtenaren en besteedt aandacht aan de gevolgen die dit met zich meebrengt.

  • De Sector Overheid binnen de CMHF bestaat uit ongeveer 12 -veelal kleine- beroepsverenigingen, met in beginsel eenzelfde doelstelling. Ter vergroting van de slagkracht van de sector streeft de VDNA naar een stevige samenwerking van de beroepsverenigingen, zo mogelijk in een vereniging CMHF Overheid. Daarbij is het uitgangspunt dat de identiteit van de verenigingen zoveel mogelijk wordt gehandhaafd.

Het bestuur legt aan de Algemene Ledenvergadering (ALV) verantwoording af over het gevoerde beleid door middel van het jaarverslag.

Blijf op de hoogte
Blijf op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen via onze nieuwsbrief.

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen? Meld je dan hier aan.

© VDNA - alle rechten voorbehouden.
Ontwikkeling: Zoccolo.