Organisatie & Bestuur

Algemene ledenvergadering

De VDNA is een vereniging. Besluiten worden genomen door de Algemene Ledenvergadering (ALV), Deze Algemene Ledenvergadering is minimaal een keer per jaar en wordt voorbereid door het bestuur.  Het bestuur vertegenwoordigt de verenging naar buiten en neemt deel aan het overleg van het Sectorbestuur FO en de ledenraad van de CMHF.

Ook onderhoudt het bestuur de communicatie met de leden en is het verantwoordelijk voor de website en het uitbrengen van een nieuwsbrief.
Er wordt zes keer per jaar een thema-bijeenkomst georganiseerd. Het bestuur vergadert maandelijks. Vanuit het bestuur wordt deelgenomen aan de cao-Musea.

Beleid

De VDNA richt zich met name op de middelbare en hogere ambtenaren van de ministeries en daaronder ressorterende instellingen en diensten, als professionals.

Statuten

De regels waaraan de Vereniging De Nieuwe Ambtenaar zich dient te houden zijn beschreven in de Statuten. De laatste statuten dateren van maart 2021.

drs. R.M.J. Voorthuis, Ronald

Voorzitter

Functie binnen het bestuur: voorzitter, tevens lid van de Raad van Advies van de vereniging CMHF Overheid.

Werkzaam geweest als beleidscoördinator op het terrein van de openbare orde en veiligheid bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

De heer E. Turkstra, Eelke

Secretaris

Functie binnen het bestuur: secretaris.

Werkzaam geweest als projectmanager bij Rijkswaterstaat.

De heer L. Otten, Louis

Penningmeester

Functie binnen het bestuur: penningmeester, lid van het algemeen bestuur van de CMHF Overheid, tevens bestuurslid van het Senioren Convent.
Louis is daarnaast Erelid – VDNA. 

Werkzaam geweest als Fiscaal inspecteur bij Rijkswaterstaat en binnen die organisatie namens de CMHF voorzitter van twee Ondernemingsraden.

Louis richt zich binnen de VDNA op kostenbeheersing en streeft daardoor naar een reële en stabiele contributie voor de leden.

De heer E.J. van Broeckhuijsen,
Ernst-Jan

Bestuurslid

Functie binnen het bestuur: bestuurslid.

Ernst-Jan is strategisch adviseur bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid . (Governance vraagstukken met als specialisme het oprichten en verzelfstandigen van uitvoeringsorganisaties).

Hij richt zich binnen de VDNA op het versterken van de communicatie en de toekomst van de VDNA. Hij is belangenbehartiger bij de CAO Musea.
Ernst-Jan is daarnaast voorzitter van het algemeen bestuur van de CMHF Overheid.

Mw. A.A.E. van Dijkhorst-Pichel, Angeline

Bestuurslid

Functie binnen het bestuur: bestuurslid

Werkzaam geweest bij het Rijksvastgoedbedrijf van het ministerie van BZK.

Angeline richt zich binnen de VDNA op het onderhouden van het contact met medezeggenschapsorganen en coördineert het bijhouden van de actuele ontwikkelingen op het terrein van pensioenen (o.a. de verwoording daarvan via de website van de VDNA).

De heer S. de Beer, Sjoerd

Bestuurslid

Functie binnen het bestuur: bestuurslid

Werkzaam bij het ministerie van BZK. Aldaar lid van het Decentraal Georganiseerd Overleg.

Sjoerd zet zich o.a. in voor de leden van de VDNA die actief zijn in medezeggenschapsraden.

De heer Jonkheer, Hans

Bestuurslid

Functie binnen het bestuur: bestuurslid.

Werkzaam geweest als coördinerend beleidsmedewerker Internationale relaties bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid (bilaterale relaties met de VS, Canada, Turkije en de landen van de Westelijke Balkan).

Hans richt zich binnen de VDNA op het coördineren van de tekstuele inbreng voor de website van de VDNA en het actueel houden daarvan. Daarnaast besteedt hij bijzondere aandacht aan het onderwerp ‘Hybride werken’. 

De heer E. Koops (Enno)

Bestuurslid

Functie binnen het bestuur: bestuurslid,

Enno is gemeentesecretaris in de gemeente Hoeksche Waard.

Hij richt zich binnen de VDNA o.a. op het thema ambtelijk vakmanschap.

Werkgroep Pensioen

Doel werkgroep

Het doel van de werkgroep is het behartigen van de belangen van de leden van de VDNA op het gebied van het pensioen. Het betreft algemene belangenbehartiging, geen individuele. Aangezien de implementatie van het nieuwe pensioenstelsel inmiddels in gang is gezet, is dit urgent en belangrijk.

Een tweede doel is het informeren van leden over relevante ontwikkelingen, bijvoorbeeld over de stand van zaken van de onderhandelingen over het nieuwe stelstel. Dit zoveel mogelijk in afstemming met de CMHF

Richting werkgroep

De werkgroep gaat er vooralsnog vanuit dat het nieuwe pensioenstelsel geïmplementeerd zal worden en is de aandacht vooral gericht op dit proces.

In de kern heeft de werkgroep hierbij twee doelgroepen en bijbehorende ambities.

De eerste doelgroep betreft gepensioneerden. Voor deze groep streeft de werkgroep naar behoud van koopkracht van het (huidige) pensioen en behoud van koopkracht voor partners in het geval de deelnemer eerder overlijdt.

De tweede groep zijn (potentiële) leden die in de opbouwfase van hun pensioen zitten. Zij worden in het nieuwe stelsel “ingevaren”. Met name voor 40 plussers is compensatie nodig in verband met gemiste opbouw. Voor deze middengroep is de ambitie van de werkgroep dat zij voldoende compensatie ontvangen en in ieder geval geen onevenredige schade ondervinden.

Een algemeen uitgangspunt van de werkgroep is dat het nieuwe pensioenstelsel geen nivellerende werking mag hebben ten opzichte van het oude.

We realiseren ons dat beide ambities op gespannen voet kunnen komen te staan, zeker als er geen extra financiële middelen beschikbaar komen vanuit het rijk. En dat ziet er helaas niet naar uit.

Om deze twee ambities te realiseren zoekt de werkgroep naar goede informatie en naar wegen om invloed uit te oefenen op het onderhandelings- en besluitvormingsproces.  

Tot nu toe ondernomen activiteiten

De werkgroep heeft tot nu toe veel informatie over het nieuwe pensioenstelsel tot zich genomen.

Bovendien is de werkgroep actief op zoek gegaan naar eigen informatiebronnen, zoals mensen die onze verenging en koepels (CMHF en VCP) vertegenwoordigen in belangrijke gremia, zoals de Pensioenkamer. Zij hebben immers een cruciale informatiepositie en onderhandelen mede namens ons.

Van gesprekken met deze sleutelfiguren zijn verslagen op de website geplaatst.

Deze verkenningen blijven doorgaan.

Eind 2023 heeft een delegatie van de werkgroep input geleverd aan de CMHF- vertegenwoordiger in de Pensioenkamer. Deze vertegenwoordiger heeft onze input meegenomen in de onderhandelingen over het hoofdlijnenresultaat over het vernieuwen van de pensioenregeling dat 15 december jl. openbaar is gemaakt.
Vanuit de werkgroep wordt bij de CMHF aangedrongen op informatieverstrekking aan de leden over de achterliggende keuzes en eventuele gevolgen van het hoofdlijnenresultaat.

Werkgroep Ambtelijk Vakmanschap

Doel werkgroep

Het doel van de werkgroep is het versterken van het ambtelijk vakmanschap in het algemeen en van de leden van de VDNA in het bijzonder.
Het is in het belang van de overheid dat ambtenaren hun vak verstaan. Goed ambtelijk vakmanschap draagt bij aan het vertrouwen in de overheid. Vertrouwen in de overheid en in het bijzonder in de ambtenaar is tegelijk een voorwaarde voor de ambtenaar om goed te kunnen functioneren.

Ambtelijk vakmanschap

Het ambtelijk vakmanschap is ondertussen een breed en bekend begrip. Het boek “Het recht op ambtelijk vakmanschap” van de Stichting Beroepseer heeft als een vliegwiel gewerkt. Sindsdien poogt de rijksoverheid handen en voeten te geven aan het begrip.

Het ambtelijk vakmanschap behelst vele facetten. Het gaat daarbij niet alleen om deskundigheid op eigen vakgebied. Het vakmanschap van de ambtenaar houdt van alles in, zoals: de ambtenaar moet politiek neutraal handelen, vakbekwaam en integer zijn, loyaal zijn aan democratie, grondwet en het algemeen belang.

VDNA ziet dat de politiek, én het publiek debat vaak gaat over ambtenaren. Ambtenaren als oorzaak of medeoorzaak van veel fouten die de overheid maakt. Daarmee wordt in twijfel getrokken of ambtenaren vakbekwaam zijn en het algemeen belang dienen.

Een rijksambtenaar werkt in een zeer complexe omgeving. De inrichting van de overheidsorganisatie verdient daarom veel aandacht. Duidelijk moet zijn wat van een ambtenaar wordt verwacht, waarvoor hij aan de lat staat, welke rol hij speelt binnen de organisatie en welke verantwoordelijkheid hij heeft. Dit geldt met name op het scheidsvlak tussen de ambtelijke organisatie en de politiek. Het spreekt voor zich dat binnen zo’n complexe organisatie sociale veiligheid een zeer belangrijke voorwaarde is.

Het recht op ambtelijk vakmanschap geldt voor zowel de ambtenaar zelf als voor de burger, de gekozen volksvertegenwoordiger en de politieke bestuurder.

Vooral In de uitvoering is goed ambtelijk vakmanschap een voorwaarde. Juist in de uitvoering staat de overheid in de etalage. De VDNA pleit voor meer waardering voor de uitvoering en voor meer interesse van de politiek in de uitvoering.

Een betrouwbare overheid is transparant. Een transparante overheid heeft zijn informatiehuishouding op orde. De informatiehuishouding is daarmee een belangrijke pijler voor het ambtelijk vakmanschap.

In het belang van de rechtsstaat dient de ambtenaar zijn handelen en werk te toetsen aan de grondwet. Kennis van de grondwet is daarmee ook een belangrijke pijler van ambtelijk vakmanschap.
Ook dienen de algemene beginselen van behoorlijk bestuur boven in de gereedschapskist van de ambtenaar te liggen.

Werkwijze van de werkgroep

De werkgroep:

 • Komt periodiek bijeen.
 • Legt verantwoording af aan het bestuur en de leden van de VDNA.
 • Bepleit de versterking van het ambtelijk vakmanschap binnen de rijksoverheid.
 • Voedt daartoe de cao-onderhandelaar van de CMHF Overheid.
 • En zoekt daarnaast zoveel mogelijk wegen om versterking van het ambtelijk vakmanschap binnen de Rijksoverheid te bevorderen.
 • Duidt door de bril van ambtelijk vakmanschap de actualiteit en communiceert daarover.
 • Organiseert een klankbord voor casuïstiek over ambtelijk vakmanschap
 • Organiseert waar nodig discussiebijeenkomsten ter versterking van het ambtelijk vakmanschap. Om elkaar scherp te houden. En: Steeds beter.

Seniorenconvent

Binnen de VDNA is het Seniorenconvent (SC) actief. Bij het Seniorenconvent zijn oud werknemers van Rijkswaterstaat aangesloten.
De doelstelling van het SC is om post-actieve leden en actieve leden met elkaar in contact te brengen, o.a. door het organiseren van sociale activiteiten (excursies, lezingen) en specifieke berichtgeving (bijvoorbeeld pensioenen) die voor de leden /doelgroep relevant zijn.

Korte historie Senioren Convent van de VDNA

Voor 2000 was de VHF-RWS (Vereniging van Hogere Functionarissen binnen Rijkswaterstaat, als vereniging 8 onderdeel van de sector Rijk van de CMHF) een actieve beroepsvereniging binnen Rijkswaterstaat (RWS). Lid waren de ‘Delftse’ ingenieurs die lid waren van CMHF (Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid, Onderwijs, Instellingen en Bedrijfsleven). Jaarlijks hoogtepunt was de Algemene Leden Vergadering (ALV) die gecombineerd werd met een jaarlijkse excursie naar een RWS-project. ’s Middags was dan de ALV met diner.

De VHF werd gezien als een soort ‘vak’-vereniging van ingenieurs werkzaam bij RWS.
Het Senioren Convent (hierna SC) was de post-actieve afdeling van de VHF.

Geleidelijk liep de aanwas stroever maar werden ook niet ingenieurs lid van de VHF. Dus o.a. ook economen en juristen werkzaam bij RWS konden zich aansluiten.
Na 2010 droogde ook deze aanwas langzaam op. De VHF excursies waren er nog wel maar werden niet meer gecombineerd met de ALV.
Weer later werd duidelijk dat het aantal post-actieve leden groter was dan het aantal actieve leden.

Inmiddels was ik in 2013 Joris Al opgevolgd als voorzitter van de VHF. Ingwer de Boer was Dik Tromp opgevolgd als voorzitter van het SC.
Ondanks inspanningen van het VHF bestuur bleef de opkomst bij georganiseerde activiteiten tegenvallen. De toenmalige VHF had behoefte aan nieuw bloed.
In 2014 werd besloten de VHF ook open te stellen voor middelbare functionarissen (dit tot ontstentenis van een aantal ‘IR’en’ die demonstratief de VHF verlieten, gelukkig een zeer beperkt aantal). Tevens werd de verbinding gezocht met het vastgoeddeel van het departement. De naam werd VHMF-IMV.
Ook deze aanpassing mocht niet leiden tot meer actieve leden.

Rond 2016 werd gesproken over samenwerking tussen de drie verschillende verenigingen binnen de sector Rijk onder de CMHF paraplu. Onder leiding van Maurits Hoenders van Stichting Beroepseer startte de VHMF-IMV gesprekken met de verenigingen 10 en 66 resp. VMHA-ARWI (Vereniging van Middelbaar en Hogere Ambtenaren bij de sector Rijk en de Ambtenaren bij de Rijks Wetenschappelijke Instellingen) en VHMF-SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

Aanvankelijk deed ook ABFR mee (‘dochter’ van de Vereniging van Infrabeheerders, VIB). Deze laatste samenwerking bleek procedureel problematisch omdat de VIB geen lid is van de CMHF.

Gedurende 2016 zijn de verenigingen werkbare afspraken gekomen en is de ALV van VHMF-IMV geïnformeerd over de voornemens tot samengaan.
In januari 2017 kreeg het bestuur mandaat van de ALV om op de ingeslagen weg, samenwerken cq samenvoegen,  verder te gaan. In deze afspraken was ook vastgelegd dat het SC onder een nieuwe vereniging bleef bestaan voor de post-actieve RWS leden.

Tijdens de ALV eind 2017 heeft de ALV ingestemd met de fusie van de drie genoemde verenigingen en op 26 januari 2018 was de Vereniging De Nieuwe Ambtenaar (hierna VDNA) een feit. Helaas zonder vereniging 66 VMHF-SZW (tijdens een hectische gezamenlijke ALV wilden de leden van VMHF-SZW vanwege o.a. financiële redenen niet instemmen). Het SC ging gewoon mee naar de VDNA.

De eerste ALV van de VDNA (met Hans Simons als voorzitter) was op 16 mei 2018 en werd het beoogd bestuur benoemd en de jaarrekeningen goedgekeurd.

Nadat Hans Simons aftrad als voorzitter is Ronald Voorthuis hem opgevolgd als voorzitter van de VDNA.

Doelstelling van de VDNA is (brede) belangenbehartiging van de leden. Afgeleide doelstelling van het SC is om post-actieve leden en actieve leden met elkaar in contact te brengen, o.a. door het organiseren van sociale activiteiten (excursies, lezingen) en specifieke berichtgeving (bijvoorbeeld pensioenen) die voor de leden /doelgroep relevant zijn.

Het bestuur bestaat momenteel uit 6 leden:

 • Johan Jacobs (voorzitter/secretaris),
 • Ton Zimmerman (aftredend secretaris),
 • Louis Otten (penningmeester),
 • Ineke van der Hee,
 • Peter Langendijk (portefeuille excursies),
 • Bob Oudshoorn (portefeuille excursies).

Per 1 januari 2023 heeft het SC 155 leden

Johan Jacobs, Louis Otten
juli 2023

Blijf op de hoogte
Blijf op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen via onze nieuwsbrief.

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen? Meld je dan hier aan.

© VDNA - alle rechten voorbehouden.
Ontwikkeling: Zoccolo.