Jaarverslag 2020

Per 1 januari 2020 telde de vereniging 251 actieve leden (inclusief 1 erelid) en 464 post-actieve leden (inclusief 6 ereleden). Per ultimo 2020 waren dit respectievelijk 231 (inclusief 1 erelid) en 441 leden (inclusief 7 ereleden). Daarmee volgt de VDNA de trend van afnemende aantallen leden bij vakbonden. In 2020 daalde het aantal actieve en post-actieve leden met respectievelijk 8 en 5 %.

Het bestuur kreeg bericht van overlijden van de leden H.M. Diederen, mr. ing. E.P.J. van Galen van der Laan, J.J. van der Heide, ir. J. Jepma, prof.dr. J. van Sinderen, prof.dr. J. Tromp, mevr. ir. M.H. de Vrieze  en P. de Waard.

De contributie voor de leden bleef t.o.v. 2019 onveranderd.

Het bestuur kwam in 2020 maandelijks bijeen. Vanwege Covid 19 vonden deze vergaderingen vanaf april digitaal plaats.

Conform de statuten werd een Algemene Ledenvergadering gehouden en wel op 4 november 2020. Deze vond vanwege corona later dan normaal in het jaar plaats en in een hybride vorm.

Jan Hut praatte de ALV bij v.w.b. de actualiteiten in vakbondsland. Aleid Ringelberg sprak over de toekomst van de CMHF. Ruud Stegers lichtte de totstandkoming van het pensioenakkoord toe en Erik Daae ging in op de doelstelling van de Stichting Pensioenbehoud. Een korte weergave van wat er verteld is werd opgenomen in het verslag van de ALV.

De VDNA steunt per 2020 de werkzaamheden van de Stichting Pensioenbehoud.

De ALV verkoos dhr. Hans Jonkheer als lid van het bestuur, onder voorwaarde van een positief kennismakingsgesprek met het bestuur. Dhr. Eelke Turkstra werd gekozen als secretaris. Hij neemt deze functie over van dhr. Sjoerd de Beer, die voortaan gewoon bestuurslid is. Afscheid werd genomen van bestuurslid Louis Otten. De ALV benoemde hem tot erelid.

De voorgenomen reactie van het bestuur op aangekondigde kortingen op de pensioenen bleek vanwege het vervallen van deze korting niet nodig.

De statuten werden gewijzigd. Ondersteuning van de post-actieven behoort nu duidelijk tot de doelen van de VDNA. Het onderwerp pensioenen is dan ook een vast agendapunt in de bestuursvergaderingen.

De resultaten van een in 2019 gehouden enquête onder de leden werden teruggekoppeld aan de leden alsook op de website gepresenteerd. Ook worden de resultaten meegenomen in de communicatiestrategie.

Het bestuur besteedde veel aandacht aan communicatie en ledenwerving. Hoewel leden via de mail worden geïnformeerd, kan de communicatie meer gestructureerd worden. Hiervoor worden adviezen ingewonnen. De aandacht van het bestuur voor ledenwerving heeft nog onvoldoende tot tastbare resultaten geleid. Het bestuur ontbeerde hulp van de leden voor het opzetten van regionale bijeenkomsten, wat overigens mede door corona niet van de grond kwam.

Het op 6 juli bereikte onderhandelingsresultaat van werkgever Rijk en bonden voor de cao rijk werd in de zomer aan de leden voorgelegd. Dit resulteerde in instemming alsook een aantal opmerkingen die zijn doorgegeven aan de onderhandelaar van de CMHF. Opmerkingen over hybride werken heeft tot een aanvulling op de cao rijk geleid.

Vanuit het bestuur werd deelgenomen aan bijeenkomsten van het Sectorbestuur FO, de Sectorraad FO, de Ledenraad CMHF, de FOGO commissie, en bijeenkomsten van de GOR. De ontwikkelingen op het gebied van pensioenen en het Pensioenakkoord werden op de voet gevolgd.

 

Voor vakbondsaangelegenheden wordt verwezen naar www.cmhf.nl en www.vcp.nl.


Rotterdam, 20 oktober 2021

Blijf op de hoogte
Blijf op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen via onze nieuwsbrief.

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen? Meld je dan hier aan.

© VDNA - alle rechten voorbehouden.
Ontwikkeling: Zoccolo.