Jaarverslag 2021

Per 1 januari 2021 telde de vereniging 231 actieve leden (inclusief 1 erelid) en 441 post-actieve leden (inclusief 7 ereleden). Per ultimo 2021 waren dit respectievelijk 210 en 410 leden (inclusief 9 ereleden). Daarmee daalde het aantal actieve en post-actieve leden met respectievelijk 9 en 7 % in 2021. Dat is een iets grotere daling dan het voorgaande jaar. De VDNA volgt hiermee de trend van afnemende aantallen leden bij vakbonden en vakverenigingen.

Deze daling verhult dat in 2021 zich 12 nieuwe actieve leden en 1 post-actief lid hebben aangemeld. Hiervan waren 3 leden afkomstig van de VHF. Vermeldenswaardig is ook nog dat lidmaatschap van een overledene  werd overgenomen door een echtgenoot.

Het bestuur kreeg bericht van overlijden van de leden J. van der Gijp, J.G. Hardiek, G.N. de Jager, mr. J. van Kleef, dr.ir. W. van Leussen, dr. P. Miedema, mevr. J. Pluimers-Jonker, R. Ramlal, dr. K. Schurer, ir. R.P. Sybesma en mevr. M. Valk-Brandsma.

De Algemene Ledenvergadering werd vanwege Corona later in het jaar gehouden te weten op 10 november 2021.

Jan Hut praatte de ALV bij v.w.b. de actualiteiten in vakbondsland. Amerik Klapwijk sprak over hybride werken. Maurits Hoenders ging in op ambtelijk vakmanschap. Ruud Stegers tenslotte besprak de actualiteit  op het gebied van de pensioenen. Een korte weergave van wat er verteld is werd opgenomen in het verslag van de ALV.

De contributie voor de leden bleef in 2021 onveranderd. In de ALV werd echter vastgesteld dat er t.o.v. het bedrag dat per actief lid wordt afgedragen aan de CMHF er een te klein bedrag overblijft voor de VDNA zelf. Daardoor teert de VDNA in op haar vermogen. De ALV besloot dan ook om de contributie voor de actieve leden vanaf 2022 met € 10 te verhogen. Het contributiebedrag van de post-actieven blijft gelijk, omdat de afdracht aan de CMHF in een gezondere verhouding staat tot de contributie.

Bestuur

Het bestuur kwam in 2021 maandelijks bijeen. Vanwege Covid 19 vonden deze vergaderingen tot september digitaal plaats.

In maart legde tot spijt van het bestuur dhr. Hans Simons plotseling zijn bestuursfunctie van voorzitter neer. Vanaf dat moment tot aan de ALV heeft plaatsvervangend voorzitter dhr. Ronald Voorthuis als waarnemend voorzitter gefungeerd. Op de ALV nam hij formeel het voorzitterschap op zich. Kort nadat dhr. Simons zijn bestuursfunctie neerlegde kwam als resultaat van een oproep daartoe dhr. Ernst-Jan van Broeckhuijsen het bestuur versterken. In de ALV werd dhr. Broeckhuijsen formeel verkozen tot bestuurslid. In deze ALV werd dhr. Simons voor zijn verdiensten bedankt.

De statuten werden op 25 januari gewijzigd. Ondersteuning van de post-actieven behoort nu duidelijk tot de doelen van de VDNA. Het onderwerp pensioenen is dan ook een vast agendapunt in de bestuursvergaderingen.

De VDNA steunt per 2020 de werkzaamheden van de Stichting Pensioenbehoud. Deze Stichting heeft tegen de staat een rechtszaak aangespannen teneinde een verbetering van de uitkering èn de opbouw van de pensioenen bewerkstelligen. Dit is een ander werkwijze dan die van de CMHF en de VCP. CMHF en VCP hangen de kracht van het argument aan, terwijl de Stichting Pensioenbehoud meer het karakter heeft van een actiegroep. De nieuwbrieven van deze Stichting, die worden doorgestuurd naar de leden, hebben een dienovereenkomstig karakter. Dit wordt niet door ieder lid van de VDNA op prijs gesteld. Desondanks blijft het bestuur de nieuwsbrieven van de Stichting Pensioenbehoud vooralsnog doorzetten. Zij ziet de activiteiten van de Stichting als een aanvulling op de werkzaamheden van de CMHF en de VCP t.b.v. een betere pensioenopbouw en -uitkering.

Wel zal het bestuur monitoren of het doorsturen van de nieuwsbrieven van de Stichting Pensioenbehoud van waarde blijft voor de leden èn het imago van de VDNA. Wat dit laatste betreft kan het actiegroep-achtige karakter van de nieuwsbrieven van de Stichting een imago van een zure bejaardenclub bewerkstelligen. Dit wil de VDNA niet. Dit staat overigens los van de doelstelling van de Stichting Pensioenbehoud, die het bestuur steunt.

Het bestuur betreurt dat de werkzaamheden van de Stichting Pensioenbehoud ten onrechte worden geassocieerd met de belangen van de gepensioneerden, terwijl de belangen van degenen die pensioen opbouwen hand in hand gaan. Het bestuur gaat na of hierop in de toekomst actie moet worden ondernomen. Hoe kunnen jongeren worden doordrongen van het belang van een goede pensioenopbouw.

Het bestuur besteedde veel aandacht aan communicatie en ledenwerving.

Sinds 2019 beschikt de VDNA over een communicatiestrategie. Deze vormt het richtsnoer voor de inspanningen van het bestuur inzake communicatie en ledenwerving.

De communicatie met de leden vond plaats via e-mail berichten. Het bestuur wil de communicatie meer structureren. Zij is voornemens een professionele nieuwsbrief op te zetten. Er wordt op gemikt dat deze in 2022 zal verschijnen.

De communicatiestrategie beoogt het bestuur leden te werven door het verbeteren van de website, het organiseren van regionale bijeenkomsten en het gebruik maken van social media. Het bestuur wil op deze manier de naamsbekendheid van de VDNA te vergroten.

Voor wat betreft ledenwervingsactiviteiten is in 2019 afgesproken om vanaf 2020 jaarlijks gedurende 10 jaar € 10.000 vrij te maken uit de algemene reserves. Tot nu toe heeft dat niet het beoogde resultaat opgeleverd. In 2021 is maar ca. € 1800 besteed aan deze activiteiten. 

Een belangrijke reden voor het achterblijven van ledenwervingsactiviteiten is de volgende ontwikkeling.

Het bestuur van de CMHF riep in september de voorzitter van het Sectorbestuur FO op om een landelijke ledenwervingscampagne te starten. Het bestuur van de VDNA is blij met deze oproep en ondersteunt deze. Het is namelijk beter dat de Sector Overheid een wervingscampagne uitrolt dan dat alle aangesloten verenigingen dit apart doen. Daar ontbreken bij de verenigingen afzonderlijk ook de middelen voor. Omdat de expertise voor een ledenwervingscampagne niet bij het Sectorbestuur noch bij de aangesloten verenigingen aanwezig is, dient de uitvoering daarvan te worden uitbesteed. Daartoe werd een Programma van Eisen (PvE) opgesteld, waaraan het bestuur van de VDNA het leeuwendeel leverde. Met een PvE kan breed in de communicatie- en organisatiemarkt creativiteit en expertise worden aangeboord voor een ledenwervingscampagne.

De ledenwervingscampagne moet in 2022 zijn beslag krijgen. In december heeft de voorzitter van het Sectorbestuur al wel marktpartij Issuemakers benaderd. Daarmee werd echter de functie en potentie van het PvE grotendeels teniet gedaan.

In het PvE wordt aandacht gevraagd voor de wijze van profilering van de VDNA.

De VDNA is als vakvereniging aangesloten bij de CMHF. Binnen de CMHF valt de VDNA onder de Sector Rijk, ook wel de Sector FO (Functionarissen Overheid).

In de statuten wordt als doel gesteld het opkomen voor de belangen van actieve en post-actieve leden. Het belang van goede arbeidsvoorwaarden voor rijksambtenaren is daarbij evident. De behartiging van deze belangen heeft de VDNA statutair uitbesteed aan de CMHF. Binnen de CMHF is dhr. Jan Hut aangesteld om deze belangen in de CAO-onderhandelingen met de werkgever Rijk te behartigen. Dhr. Hut wordt betaald door de leden van de bij de CMHF aangesloten verenigingen.

Deze activiteit van de VDNA wordt wel het “vakbondswerk” genoemd. Daarnaast kent de vereniging van oudsher ook de functie van vakvereniging. De vakvereniging fungeert daarbij als een netwerk.

Zij is daarnaast ook bedoeld om het “vak ambtenaar” verder te versterken. Dit kan door o.a. intervisie tussen de leden, het organiseren van bijeenkomsten voor het bespreken van actuele ontwikkelingen binnen de rijksoverheid (bijvoorbeeld d.m.v. regionale bijeenkomsten) en het versterken van de rol van de ambtenaar binnen de overheidsorganisatie.

Het bestuur heeft het gevoel dat het “vakverenigingswerk” van de VDNA de laatste jaren te weinig aandacht krijgt. Deels is dit een gevolg van fusies van verschillende verenigingen, waardoor het vak pluriformer is geworden. De organisatie van regionale bijeenkomsten, die zijn bedoeld om de vakvereniging meer inhoud te geven, komen nog niet van de grond. Gefinancierd door het A&O-fonds loopt weliswaar een onderzoek naar “het recht op ambtelijk vakmanschap”, maar alleen daarop is het moeilijk om de VDNA als vakvereniging te profileren. Een rijksambtenaar mag trots zijn op zijn werk. Onder andere door de Toeslagenaffaire is het aanzien van de ambtenaar (verder) gedaald. Binnen de overheid, waar de ambtenaar deel van uit maakt, zou de rol van de ambtenaar meer status  en erkenning moeten krijgen.

Het bestuur acht een duidelijk beeld van het profiel van VDNA als vakvereniging belangrijk om leden te kunnen werven. Tegelijkertijd zoekt het bestuur nog naar dit profiel en verwacht dat een invulling daarvan in het kader van de ledenwervingscampagne vorm zal krijgen.

Voor een effectieve ledenwervingscampagne is het hebben van een aansprekende en professionele website een must. Dat is immers onze voordeur. De kascommissie 2020 wees hier ook al op.

Een professionele website kan dienst doen als een toegang tot de VDNA voor nieuwe leden en kan ook worden ingezet als instrument om leden te werven.

De Sector Overheid onderschrijft deze behoefte en heeft geld vrijgemaakt om de verbetering van de websites van de onder de Sector vallende vakverenigingen te bevorderen. De VDNA zal een aanspraak maken op deze stimuleringsgelden.

Er werd een offerte voor de vernieuwing van de website opgevraagd. De vernieuwing zal in 2022 moeten worden gerealiseerd. Een vernieuwde website zal hand in hand kunnen gaan met het gebruik van social media. Daarom verwacht het bestuur social media in 2022 in te kunnen zetten.

Een tweede reden waarom de ledenwerving nog onvoldoende tot tastbare resultaten heeft geleid is dat het bestuur onvoldoende capaciteit heeft om regionale bijeenkomsten te organiseren. Het bestuur heeft hiervoor een beroep gedaan op hulp van de leden. Deze hulp werd ondanks deze oproep tot op heden niet verkregen. Overigens heeft ook corona de realisatie van regionale bijeenkomsten bemoeilijkt.

Financiën

Het jaar 2021 werd afgesloten met een negatief resultaat à € 4038,29. Voor de inhoud hiervan verwijst  het bestuur naar het financiële jaarverslag. 

De omgeving van de VDNA

In 2021 werd gestart met een overleg tussen de zusterverenigingen VVRA en VDNA. Al verschillende keren was daartoe opgeroepen, o.a. door onze kascommissie en door de Heidag van de Sector Overheid. De samenwerking tussen de VVRA en VDNA ligt voor de hand en zou mogelijk op termijn kunnen leiden tot een fusie. Vooralsnog lijkt evenwel een fusie ver weg. De VVRA is daar (nog) niet aan toe. Het overleg VVRA-VDNA vindt maandelijks plaats.

Vanuit het bestuur werd deelgenomen aan bijeenkomsten van het Sectorbestuur FO, de Sectorraad FO, de Ledenraad CMHF, de FOGO commissie, en bijeenkomsten van de GOR.

De ontwikkelingen op het gebied van pensioenen en het Pensioenakkoord werden op de voet gevolgd.

Voor vakbondsaangelegenheden wordt verwezen naar www.cmhf.nl en www.vcp.nl.

  


Rotterdam, 28 september 2022

Download het jaarverslag & financieel jaarverslag als PDF

Blijf op de hoogte
Blijf op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen via onze nieuwsbrief.

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen? Meld je dan hier aan.

© VDNA - alle rechten voorbehouden.
Ontwikkeling: Zoccolo.