Jaarverslag 2022

Per 1 januari 2022 telde de vereniging 210 actieve leden en 410 post-actieve leden (exclusief 8 ereleden). Per ultimo 2022 waren dit respectievelijk 185 en 394 leden (exclusief 8 ereleden). Daarmee daalde het aantal actieve en post-actieve leden met respectievelijk 12 en 4 % in 2022.
Sinds 2019 daalde het aantal actieve leden met 36 % en het aantal post-actieve leden met 20 %. De VDNA volgt hiermee de trend van afnemende aantallen leden bij vakbonden en beroepsverenigingen.

Deze daling verhult dat in 2022 zich 8 nieuwe actieve leden hebben aangemeld.
Het bestuur kreeg bericht van overlijden van de leden dhr. ir. E. Bremen, dhr. ing. J.J.G. Kulik, dhr. ir. J.C. de Lange, dhr. ir. H.M. Heijbroek, dhr. dr. A.F. Angulo, dhr. P.G. AL, dhr. N.J. van den Brink, dhr. drs. J.H.G. Ritzen alsmede mevr. drs. E.J.E. Modderman, mevr. W. Huinink en mevr. J.T. Timmerman-Palland.

Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering werd vanwege een bestuurswisseling later in het jaar gehouden te weten op 16 november 2022.
Het besprekingsverslag van deze bijeenkomst is te vinden op onze website.
De contributie voor de leden bleef in 2022 onveranderd t.o.v. 2021.

Bestuur

Het bestuur kwam in 2022 maandelijks bijeen. Vanwege Covid 19 vond de januari-vergadering digitaal plaats. Vanaf februari kon er weer fysiek worden vergaderd.

Het bestuur bestaat uit 3 actieve leden en 4 post-actieve leden. Het bestuur streeft naar een verhouding ten gunste van het aantal actieve leden in het bestuur.

In februari nam het bestuur afscheid van penningmeester dhr. Carol van Raalten. Kort daarop bleek dhr. Louis Otten bereid informeel te willen toetreden tot het bestuur en het penningmeesterschap op zich te nemen. Het vertrek van dhr. Van Raalten en de toetreding van dhr. Otten tot het bestuur werd in de ALV van november geformaliseerd.

Van de ALV werd mandaat verkregen om na een korte periode van nadere kennismaking dhr. Enno Koops te kunnen benoemen in het bestuur als algemeen bestuurslid. Ook stemde de ALV in met het oprekken van het statutaire aantal bestuursleden van 7 naar 8.
De kern van de bestuursvergadering vormen de agendapunten speerpunten en pensioenen. Hierin komen de belangen van zowel de actieve als post-actieve leden terug.
Bij de speerpunten gaat het om de communicatie met de leden en het bereiken van potentiële nieuwe leden. Bij pensioenen gaat het om het belang van de leden inzake de pensioenopbouw èn -uitkering.

In het kader van de speerpunten werd, conform onze communicatiestrategie gewerkt aan de vernieuwing van onze website en in combinatie daarmee het uitbrengen van een nieuwsbrief, het gebruik van social media en het organiseren van themabijeenkomsten.

De website was sterk verouderd en niet actueel. Reden om de website te vernieuwen.
Een belangrijkste drijfveer voor de vernieuwing van de website is het bereiken van potentiële nieuwe leden. Met het vernieuwen van de website wordt gewerkt aan het vergroten van de naamsbekendheid van de VDNA.
Begin 2022 werd de bouw van de nieuwe website uitbesteed. Bij de opzet van de website werd subsidie verkregen van de Sector FO en hulp van leden. In de ALV van 16 november werd de nieuwe website met trots en naar tevredenheid van het bestuur feestelijk gelanceerd.

Kort na de lancering stelde het bestuur een websitecommissie in, met bestuurslid dhr. Hans Jonkheer als coördinator.

Aansluitend op de ALV kon de eerste nieuwsbrief worden verstuurd aan de leden. Eind december verscheen al een tweede nieuwsbrief.
Het bestuur ziet de nieuwsbrief in combinatie met de website als een krachtig instrument om leden te werven. De artikelen in de nieuwsbrief staan ook vermeld op de website. Op de website kunnen geïnteresseerden zich inschrijven voor de nieuwsbrief.
Er wordt naar gestreefd de nieuwsbrief tenminste 6 keer per jaar uit te brengen.

Direct voorafgaande aan de ALV vond de eerste themabijeenkomst plaats.
Deze had als titel ”cao en pensioen” en was zeer geanimeerd. Dit mede dankzij de sprekers: Klaartje de Boer (VCP) en Fabian Ouwehand (lid VDNA èn Verantwoordingsorgaan ABP) gingen in op ons pensioen. De presentatie van Klaartje de Boer is te vinden op onze website.
Jan Hut (CMHF) sprak over de huidige en toekomstige cao.
Het bestuur streeft naar ca. 5 themabijeenkomsten per jaar.

Tegelijkertijd met het vernieuwen van de website kreeg het bestuur het al in de communicatiestrategie beoogde instrument social media ter beschikking.
Het bestuur beschouwt het gebruik van social media als een middel om de naamsbekendheid van de VDNA te vergroten en met de inzet ervan potentiële nieuwe leden te bereiken.
Het bestuur ontbeert echter de capaciteit om de mogelijkheden van social media voor ledenwerving te benutten. De inzet van het bestuur is om deze capaciteit te werven, bij voorkeur bij de leden.

Het bestuur ziet het werven van leden als een belangrijk speerpunt. Over ledenwerving zijn afspraken gemaakt in het Sectorbestuur FO.
Het bestuur van de CMHF riep in 2021 de voorzitter van het Sectorbestuur FO op om een landelijke ledenwervingscampagne te starten. De VDNA is blij met deze oproep en ondersteunt deze. Het is namelijk beter dat de Sector Rijk een wervingscampagne uitrolt dan dat alle aangesloten verenigingen dit apart doen. Daar ontbreken bij de verenigingen afzonderlijk ook de middelen voor. Ten behoeve van de uitbesteding van deze ledenwervingscampagne heeft de VDNA in 2021 een Programma van Eisen (PvE) opgesteld. Hiervan is helaas door de sector geen gebruik gemaakt.
Het Sectorbestuur FO heeft Issuemakers benaderd voor het opzetten van een ledenwervingscampagne. In 2022 heeft dit echter niet tot het gewenste resultaat geleid.

In de statuten van de VDNA wordt als doel gesteld het opkomen voor de belangen van post-actieve en actieve leden.

De VDNA steunt sinds 2020 de werkzaamheden van de Stichting Pensioenbehoud. Deze Stichting heeft tegen de staat een rechtszaak aangespannen teneinde een verbetering van de uitkering èn de opbouw van de pensioenen te bewerkstelligen. De zitting voor het hoger beroep in deze rechtszaak vond plaats op 21 april. Dit leverde niet het gewenste resultaat. De Stichting procedeert wel verder.
Het bestuur ziet de activiteiten van de Stichting als een aanvulling op de werkzaamheden van de CMHF en de VCP t.b.v. een betere pensioenopbouw en -uitkering.

Het bestuur betreurt dat de belangenbehartiging van pensioenen ten onrechte worden geassocieerd met de belangen van alleen de gepensioneerden, terwijl de belangen van degenen die pensioen opbouwen hand in hand gaan. De vraag is dan ook hoe jongeren kunnen worden doordrongen van het belang van een goede pensioenopbouw.
Het bestuur heeft om te beginnen in de themabijeenkomst van november hieraan aandacht besteed.

De ontwikkelingen op het gebied van pensioenen en het Pensioenakkoord/Wet Toekomst Pensioenen werden op de voet gevolgd. In dezen leunt de VDNA sterk op de VCP en de CMHF. Niettemin wil de VDNA haar leden goed kunnen informeren. Daarom benoemde het bestuur uit haar midden mevr. Angeline van Dijkhorst tot coördinator pensioenen. Het voornemen is om rond de coördinator een werkgroep Pensioen te formeren uit de leden.

Het belang van goede arbeidsvoorwaarden voor rijksambtenaren is evident. De behartiging van de collectieve belangen heeft de VDNA statutair uitbesteed aan de CMHF. Binnen de CMHF is dhr. Jan Hut aangesteld om deze belangen in de cao-onderhandelingen met de werkgever Rijk te behartigen. Dhr. Hut wordt betaald door de leden van de bij de CMHF aangesloten beroepsverenigingen. Deze activiteit van de VDNA wordt wel het “vakbondswerk” genoemd.

Daarnaast kent de vereniging van oudsher ook de functie van beroepsvereniging.
Onze vereniging wil het ambtelijk vakmanschap verder versterken. Dit kan door het te bespreken, het organiseren van bijeenkomsten voor het bespreken van actuele ontwikkelingen binnen de rijksoverheid (bijvoorbeeld d.m.v. themabijeenkomsten) en het versterken van de rol van de ambtenaar binnen de overheidsorganisatie.
Uit onderzoek blijkt dat onder andere door de Toeslagenaffaire het vertrouwen in de overheid in 2021 met zo’n 30 % is gedaald. Het aanzien van de ambtenaar, die onderdeel is van de overheid, brokkelt hierdoor verder af. Binnen de overheid zou de rol van de ambtenaar meer status en erkenning moeten krijgen. Een rijksambtenaar mag trots zijn op zijn werk.

Het door het A&O-fonds gefinancierde onderzoek naar “het recht op ambtelijk vakmanschap” resulteerde in het najaar in het gelijknamige boek. Een van de aanbevelingen in dit boek is dat de beroepsverenigingen meer inhoud geven aan het ambtelijk vakmanschap. De VDNA wil hieraan nadrukkelijk zijn steentje bijdragen. Het bestuur wil daartoe een werkgroep ambtelijk vakmanschap instellen. Deze werkgroep wordt bij voorkeur bemenst door leden. Verwacht wordt dat de werkgroep in 2023 operationeel zal zijn.

Financiën

Het jaar 2022 werd afgesloten met een negatief resultaat à € 3.705,85. Voor de toelichting hiervan wordt verwezen naar het financiële jaarverslag.

De omgeving van de VDNA

De VDNA is als beroepsvereniging aangesloten bij de CMHF. Binnen de CMHF valt de VDNA onder de Sector FO (Functionarissen Overheid).
In het najaar van 2022 is de Sector FO gefuseerd met de Sector Lagere Overheden en is de Sector Vereniging CMHF Overheid ontstaan. Dit zal formeel zijn beslag krijgen in 2023.
Vanuit de CMHF Overheid worden de hieronder vallende beroepsverenigingen ondersteund. Daarnaast zullen de cao-onderhandelingen worden gevoerd vanuit de CMHF Overheid. Als gevolg hiervan zal de VDNA haar statuten moeten aanpassen. Dit zal in 2023 gebeuren.
De VDNA levert in de persoon van dhr. Ernst-Jan van Broeckhuijsen de voorzitter van het bestuur van de CMHF Overheid i.o..

Vanuit het bestuur werd deelgenomen aan bijeenkomsten van het Sectorbestuur FO, de Sectorraad FO, de Ledenraad CMHF, de FOGO commissie, en bijeenkomsten van de GOR.

In 2022 bleek het in 2021 opgestarte overleg met zustervereniging VVRA niet meer in een behoefte te voorzien. Dit overleg is derhalve gestaakt.

Voor meer vakbondsaangelegenheden wordt verwezen naar www.cmhf.nl en www.vcp.nl.

  


Rotterdam, 26 april 2023

Download het jaarverslag & financieel jaarverslag als PDF

Blijf op de hoogte
Blijf op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen via onze nieuwsbrief.

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen? Meld je dan hier aan.

© VDNA - alle rechten voorbehouden.
Ontwikkeling: Zoccolo.